Achtergrondinformatie

Balanceren op de grens 

De kracht van de beperking en de confrontatie van een dissonant in een steeds wisselend samenspel. Balanceren op de grens tussen concreet en abstract. 

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat de stap van realiteit naar abstractie de spil in mijn werk vormt. Een grensgebied tussen figuratief en abstract.

Bij het maken van de beelden gaat het mij vooral om de affiniteit met de natuur en cultuurverschijnselen. Het leren zien is daarbij van groot belang. Welke vormen ontstaan er door water; hoe verlopen de boeggolven als water en scheepswand elkaar raken; welke vormen nemen de trekvogels aan als zij in groten getale over je heen scheren; wat kom je tegen bij het volgen van de loop van een rivier.

De Gelderse rivieren zijn daarbij een belangrijke inspiratie bron.

Visuele indrukken daarvan vormen de eerste aanleiding om beelden te gaan maken. Door verandering van vormen en kleuren ontstaat er een nieuwe werkelijkheid.

De beelden die hieruit voortkomen zijn soms ver verwijderd van het uitgangspunt. Er is sprake van een sterke vereenvoudiging, herhaling en specifieke ordening. Wat overblijft zijn beelden zonder verwijsbare betekenis in een vaak minimalistische context.

In mijn werk heb ik een voorkeur voor ordening en platte vlakken. Het is het zoeken naar een zuiver/ harmonisch beeld, waarin enerzijds ordening en anderzijds confrontatie naast elkaar kunnen plaatsvinden. Door toepassing van sterke vereenvoudiging van de gehanteerde figuren ontstaat er een monumentaal beeld.

Het ambachtelijke in de schilderkunst trekt mij aan. Het opbrengen van de verf, laag over laag; de kleuren die elkaar beïnvloeden; de textuur en glans. Daarnaast worden er ook andere materialen dan verf gebruikt. Fotografie vormt daarbij zowel een autonome aanvulling als de start van een proces.

Want niet alleen het eindresultaat is van belang. Het proces daarnaar toe wordt telkens weer bepaald door het maken van keuzes op intuïtieve gronden, totdat het beeld is bereikt: je loopt daarbij steeds aan tegen het moment van stoppen of verder gaan.

Balancieren auf der Grenze     

Die Kraft der Beschränkung und die Konfrontation mit einer Dissonanz in einem Zusammenspiel, das sich stets verändert. Balancieren auf der Grenze zwischen konkret und abstrakt.

In den vergangenen Jahren ist es immer deutlicher geworden, dass sich meine Arbeit um den Schritt von der Realität zur Abstraktion dreht: Ein Grenzgebiet zwischen gegenständlich und abstrakt

Beim Gestalten von Bildern geht es mir vor allem um die Verwandtschaft zwischen Natur- und ulturerscheinungsformen. Von grossem Einfluss ist es dabei, das “Sehen” zu lernen. Welche Formen entstehen durch Wasser; wie verlaufen die Bugwellen, wenn Wasser und Schiffswand aufeinandertreffen; welche Formen bilden Zugvögel, wenn sie in grosser Zahl über dich hinfliegen; was entdeckst du, wenn du dem Lauf eines Flusses folgst? 

Besondere Inspirationen erfahre ich während der Beobachtung der Flüsse in Gelderland.

Die dabei entstandenen visuellen Eindrücke sind der erste Anlass, um Bilder zu gestalten. Veränderung von Formen und Farben schöpft eine neue Wirklichkeit.

Die jetzt entstandenen Bilder haben sich manchmal weit vom Ausgangspunkt entfernt. Starke Vereinfachung, Wiederholung und eine spezifische Ordnung sind anscheinend geschehen. Übrigbleiben

Bilder, oft in einem minimalistischen Kontext, ohne direkt nachvollziehbare Inhalte. 

Bei meinen Arbeiten bevorzuge ich Ordnung und ebene Flächen. Es ist die Suche nach einem klaren / harmonischen Bild, in dem einerseits Ordnung und andererseits Konfrontation nebeneinander stattfinden können. Ein monumentales Bild entsteht durch eine starke Vereinfachung der verwendeten Figuren.

Die handwerkliche Basis der Malerei reizt mich: das Auftragen der Farbe , Schicht auf Schicht, die Farben, die einander beeinflussen, die Textur und der Glanz. Ausser der Farbe verwende ich auch andere Materialien. Handwerkliches Geschick ist ebenfalls nötig beim Gestalten von Holzschnitten. Das Fotografieren bildet dabei, sowohl eine autonome Hinzufügung, als auch den Beginn eines Prozesses. 

Denn nicht nur das Endergebnis ist wichtig. Stets aufs Neue fordert Intuition im Verlauf des Prozesses Entscheidungen, bis das Bild fertig ist: Immer stellt sich auch die Frage: aufhören oder weitermachen?

(Vertaling: Ingrid Stausebach)